Powstanie murów miejskich zapoczątkowane zostało za panowania króla Kazimierza Wielkiego i było konsekwencją lokacji miasta na prawie niemieckim w 1358 roku. W celu zwiększenia obronności Zamek opasany został dwoma pierścieniami murów, które połączono we wspólny system z murami okalającymi miasto. Rozpoczęcie budowy murów miejskich miało miejsce zapewne niedługo po formalnej lokacji Będzina niemniej jednak, jako że był to proces długotrwały, zakończył się  dopiero w połowie, a może nawet w końcu lat 60. XIV wieku, przed śmiercią króla (1370 r.). 

Zbudowane z kamienia na zaprawie wapiennej mury nadały miastu kształt wydłużonego w kierunku południowym owalu, spłaszczonego od strony wschodniej. Łączna długość murów miejskich w średniowieczu wynosiła około 1000 m, powierzchnia miasta zaś ok. 7 hektarów.

Dziś możemy podziwiać zrekonstruowany fragment średniowiecznego muru u zbiegu ulic Zawale i Modrzejowskiej.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY